Kategoriarkiv: Referater

Referat fra Generalforsamling i Mommark Landsbylaug på Mommark Handelskostskole d.20/2/14

Der var 18 fremmødte borgere, samt bestyrelsen på 7 medlemmer

 1. Velkomst – Valg af dirigent

Per byder velkommen og Mike vælges som dirigent. Indkaldelsen er sendt rettidigt. 

 1. Bestyrelsens beretning

Per fremlægger beretningen – klik her …

Beretningen godkendes

 1. Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse

Hanne fremlægger

Årsrapport og budget godkendes (alle underskrifter er på)

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 1. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:        

 • Mike M. Uppdal, modtager ikke genvalg
 • Hanne Henningsen, modtager genvalg og vælges.
 • Per K. Andersen, modtager genvalg og vælges.
 • Jette L. S. Christensen, modtager genvalg og vælges.

Bestyrelsen foreslår H.C. Jørgensen – H. C. Jørgensen, modtager valg og vælges.

Bestyrelsen foreslår Laila P. Dalldorf – Laila P. Dalldorf, modtager valg og vælges.

 1.  Valg af 2 revisorer

Pia Kay – Modtager genvalg og bliver genvalgt

Søren Rasmussen – Modtager genvalg og bliver genvalgt

 1. Laugets fremtidige arbejde

Per fortæller – klik her …

 1. Eventuelt

En borger spørger, med hvilken begrundelse Lis Godbersen kan sidde i bestyrelsen: Svaret fra bestyrelsen er, at det er i overensstemmelse med vedtægterne, idet der står, at medlemmer kan godkendes grundet deres interesse for Mommark. Borgeren er ikke enig, og bestyrelsen foreslår at spørgsmålet forelægges en jurist.

Efterfølgende har bestyrelsen været i kontakt med Holger Lei, jurist ved Sønderborg kommune, der har givet følgende svar på ovenstående:

Ifølge dem (§ 4) er man medlem, hvis man har postadresse indenfor det afgrænsede område, der er omtalt i § 1 (“se kort“)  – Hvis ikke man er omfattet heraf er det bestyrelsen, der iflg. samme bestemmelse afgør, om man kan optages som medlem.
Hvis man er medlem, 1) enten postadresse, eller 2) er godkendt af bestyrelsen), har man adgang til generalforsamlingen og er blandt den kreds, der kan vælges til bestyrelsen og er dermed stemmeberettiget.

En borger spørger, hvor langt strækker Mommark Landsbylaug sig: Svaret bliver vist på et kort.

En borger spørger, om alle sommerhusejere ikke skal inviteres med: Svaret er, at vi prioriterer at servicere Mommark borgere og borgere tæt på Mommark, eksempelvis Tandselle.

En borger spørger omkring samarbejdet med Mommark Marina: Svaret er at det fungerer godt.

En borger giver bestyrelsen ros og der lyder klapsalver.

Per runder af ved, at sige en kæmpe stor tak til Mike for hans meget store arbejde i Mommark Landsbylaug. Derefter afslutning med pålægsbrød og kaffe

Sekretær  Jette Linaa Schou Christensen

Succesfuldt borgermøde i Mommark!

Referat fra Borgermøde den 5. 11.  2013 i Mommark Landsbylaug på Mommark Marina

Godt 40 borgere mødte op , så det må vi sige er en kæmpe succes.

 1. Velkomst – Per Andersen:

Per byder velkommen og takker for, at så mange er mødt op. Det er meget vigtigt at borgerne vil bakke op omkring projektet ”cykelsti fra Mommark til Tandslet”. Dette borgermøde er sat i værk for vel at mærke, at ”gøde jorden” og uden opbakning fra borgerne kan det ikke lade sig gøre.

 1. Idéen bag cykelsti

Forud for mødet har Landsbylauget arbejdet hårdt. Der har været flere møder i Landsbyforum, debatmøde i Tandslet og et møde med Helge Larsen. Til mødet med Helge Larsen, var Inger Plauborg også indbudt, men hun meldte desværre afbud.

Der bliver delt et kort ud så vi kan se hvor cykelstien skal ligge og den skal være ca. 2 km lang.

Det er et projekt der ligger 5 til 10 år ud i fremtiden, men Landsbylauget har sendt det til Kommuneplanlægningen så det indgår i planlægningen frem til 2017.

 1. Underskrifts indsamling

Landsbylauget har lavet sedler til underskriftsindsamling og de deles ud og bliver modtaget meget positivt. Dog havde Landsbylauget lavet for lidt sedler, da vi ikke havde regnet med så stor en opbakning, men det får vi hurtigt bragt i orden og alle borgere kan få sedler og kommer i gang med at indhente underskrifter.

 1. Fremtidens Mommark

Carsten Kock fra Mommark Marina fortæller lidt om deres opstart og hvordan de forestiller sig fremtiden for Mommark Marina. Carsten vil meget gerne støtte en cykelsti fra Mommark til Tandslet, da det vil fremme turismen for området. Pælesidningskonkurrencen var en succes med ca. 5000 besøgende. Arbejder på at få Tørfisk til Mommark næste år.

Caféen er åben hele året efter aftale, ellers åbner café og campingpladsen 1. april 2014.

 1. Evt.

Vi sikker i grupper og bliver bedt om at debattere vore ønsker for Mommark. Snakken går livlig.

Gruppe 1:     Farten for bilister på Mommarkvej skal sættes ned, En cykelsti fra Mommark til Tandslet, Flere skilte på vej ind i Mommark, Et mere rent Mommark (affaldsindsamling), Gadelys på Mommarkvej, En lille legeplads, Større skraldespande ved busstoppestedet (nogle mener der afleveres affald fra sommerhusene)

Gruppe 2:     De samme ting som gruppe 1, Hvem skal vedligeholde/rengøre nuværende cykelsti?, En gangsti på Fiskervej da der er for meget trafik og de kører meget hurtigt

Gruppe 3:     De samme ting som gruppe 1, En sti fra Fiskervej ned til Handelskostskolen

Gruppe 4:     De samme ting som gruppe 1, En badebro, Jazz og musik på Mommark Marina, En byfest for de lokale i samarbejde med Mommark Marina, En tættere kontakt til politikere, En vej fra Sarupvej ned til de nye sommerhuse på Fiskervej (lige numre)

Gruppe 5:     De samme ting som gruppe 1, Gadelys på Fiskervej, En Fiskekonkurrence

 

Vandretur d.24. november 2013 med indvielse af ny vandresti for enden af Fiskervej

 

Der bliver spurgt om borgerne bruger hjemmesiden? Ja de gør, men der står ikke noget. Der bliver snakket om en E-mail kæde, hvor man modtager en E-mail når der kommer nyheder. Nogle kan ikke læse formatet på hjemmesiden. Borgerne ønsker stadig omdeling af sedler med arrangementer frem for hjemmesiden, de føler sig ikke sikker på hjemmesider.

 1. Afslutning

Dejlig kaffe med lækker kage.

Sekretær

Jette L. S. Christensen

Referat fra Generalforsamling i Mommark Landsbylaug på Mommark Handelskostskole d.18/2/13

Dagsorden

Der var 10 fremmødte borgere, samt bestyrelsen på 7 medlemmer 

 1. Velkomst – Valg af dirigent

Per byder velkommen og Mike vælges som dirigent. Indkaldelsen er sendt rettidigt.

 1. Bestyrelsens beretning

Per fremlægger beretningen (læs her)

Beretningen godkendes

 1. Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse

Hanne fremlægger

Årsrapport og budget godkendes (alle underskrifter er på)

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 1. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:

Bent Mørk, modtager ikke genvalg

Lis Godbersen, modtager genvalg og vælges.

Jens Chr. Jensen, modtager genvalg og vælges.

H.C. Jørgensen, forsætter som suppleant

 1.  Valg af 2 revisorer

Pia Kay,  Modtager genvalg og bliver genvalgt

Søren Rasmussen, Modtager genvalg og bliver genvalgt

 1. Laugets fremtidige arbejde

Per fortæller (læs her)

 1. Eventuelt

Jan Kay spørger hvorfor Lauget har givet en gave til Tandslet Naturlegeplads

Eigil Madsen foreslår at invitere sommerhusejerne med i Lauget, men det skal komme som indkomne forlag.

Der laves en præsentationsrunde af bestyrelsen på forespørgsel fra borgerne Laila og Timo.

Der bliver snakket om, hvorfor folk i Mommark ikke kommer til arrangementerne.

Eigil Madsen synes ikke aktiviteter/arrangementer fremgår tydeligt nok på hjemmesiden og foreslår pjecen vedr. trampestien laves på andre sprog ud over dansk.

Der bliver foreslået at Lauget arbejder på at få en cykelsti fra Sarupvej til Tandslet.

Per runder af ved, at sige en kæmpe stor tak til Bent Mørk for hans meget store arbejde i Mommark Landsbylaug. Derefter afslutning med brød og kaffe

Sekretær

Jette Linaa Schou Christensen

Referat af generalforsamlingen i Mommark Landsbylaug

Referat af generalforsamlingen i Mommark Landsbylaug på Mommark Handelskostskole d. 19. marts 2012

Referat: Mike Milther Uppdal

Deltagere: 26 borgere og 5 bestyrelsesmedlemmer

Dagsorden:

1.    Velkomst – Valg af dirigent
Velkomst ved formand Per Andersen.
Bent Mørk blev valgt som dirigent

2.    Bestyrelsens beretning
Per Andersen startede med at berette om det forgangne års aktiviteter der bl.a . omfattede ”Mere musik i Mommark” og en vandretur fra Mommark til Blommeskobbel.
I 2011 satte Sønderborg kommune området omkring Mommark Havn til salg, pt. er området endnu ikke solgt, Lis Godbersen har kontrakt på campingpladsen indtil d. 31. marts 2013, derefter er udsigterne for området usikkert. Per tager kontakt til kommunen og håber på en mere langsigtet plan.
I indeværende år er der pt. planlagt følgende: En cykeltur i maj, sommerfest den 2. weekend i juni, ”Mere musik i Mommark” den 2. juli samt en vandretur i oktober.

3.    Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse
Hanne Henningsen fremlagde årsrapporten og budgettet der blev godkendt.
Der blev ytret ønske om at borgerne fremover kan få årsrapporten at se inden generalforsamlingen, evt. via hjemmesiden. Bestyrelsen tager dette op til overvejelse.

4.    Behandling af indkomne forslag
a. Forslag fremsat af Jan Kay, se bilag 1. Forslaget nedstemt med stemmerne 16 mod 12.
b. Forslag fremsat af Eigil S. Madsen, se bilag 2. Bestyrelsen foreslår at der omdeles et brev til beboerne i Sarup for at se om disse har interesse i at blive optaget i Mommark Landsbylaug. Forslaget vedtaget med stemmerne 24 mod 3.
c. Forslag fremsat af bestyrelsen, se bilag 3. Forslaget enstemmigt vedtaget.

5.    Valg af 5 medlemmer, samt 1 suppleant til bestyrelsen
Lis Godbersen vælges for et år, som erstatning for Jan Kay der er udtrådt før tid. De øvrige genopstillede medlemmer vælges uden modkandidater. H.C. Jørgensen vælges som suppleant.

6.    Evt.

a. Der spørges til status på evt. fartregulering på Mommarkvej, hvor der køres ekstremt hurtigt, der er intet nyt, men da det fremgår af udviklingsplanen for Mommark, citat: ”Det skal sikres, at trafikken afvikles i en hastighed som afpasses til omgivelserne. Lauget foreslår, at der etableres en eller flere trafikchikaner på Mommarkvej fra byskilt og ned til havnen. Chikaner á la løsning på Sarupvej.” det er noget bestyrelsen arbejder videre med.

b. ”Mere musik i Mommark” afvikles lørdag den 7. juli fra kl. 14.00 til kl. 23.00, nærmere information følger.

Eigil S. Madsen foreslår at man evt. arrangerer ”Mere musik i Mommark” sammen med andre, f.eks. Sønderborghus.
Der er et stort ønske fra borgerne at der er flere siddepladser til arrangementet.

Bilag 1:
Forslagsstiller: Jan Kay, Svennesmølle 24, Mommark.
”Generalforsamlingen vedtager, at bestyrelsen for Mommark Landsbylaug skal få indspillet
den nye sang om Mommark, skrevet af Helge Engelbrecht, på CD i et oplag på indtil 500 stk.
Der bevilges kr. 12.000,- til projektet.
Skulle beløbet ikke være tilstrækkeligt søges der lokale sponsorater til restfinansiering.
Indspilningen skal være gennemført inden 1. oktober 2012.
Der indspilles den allerede kendte version samt eventuelt en version hvor Helge Engelbrecht
eller anden person, mellem versene fortæller lidt om Mommark og Mommarks historie.
Jeg hjælper gerne med forslag til tekster.
CDen kan sælges til interesserede for et nærmere aftalt beløb via opslag i
sommerhusområderne, på havnen og på Laugets hjemmeside.
Der kan eventuelt ligges en smagsprøve ind på hjemmesiden.
Alle husstande under Mommark Landsbylaug får eventuelt et gratis et eksemplar.
Bestyrelsen sender en CD til alle radio- og TV stationer samt byrådet i Sønderborg kommune.
Formålet er, at skabe positiv opmærksomhed og interesse om Mommark, samt den skønne
natur vi har, for derved at trække flere turister til.
Hvis generalforsamlingen ønsker det er undertegnede gerne tovholder på projektet og
hjælper til med det praktiske.”
Bestyrelsen arrangerer, at det bliver muligt at afspille den nuværende version af sangen.
Jeg fremfører gerne selv mit forslag.
Jan Kay

Bilag 2:
Forslagsstiller: Eigil S. Madsen, Fiskervej 16, Mommark.
Kære formand – kære Landsbylaug!
Som svar på min henvendelse den 2. marts 2012 takker jeg for svaret, som formanden i dag har personligt har afgivet. Jeg kan heraf forstå, at der ikke findes noget egentligt kort som angivet i vedtægternes §1 “(se kort)” og jeg skal derfor i den anledning bede bestyrelsen om at regulere vedtægterne således, at disse er i overensstemmelse med de virkelige forhold.
Ved en sådan regulering føler jeg mig opfordret til, at bede bestyrelsen tænke både innovativt og langsigtet. Som det er blevet formanden meddelt, synes det at være helt naturligt at for eksempel også Sarup blev en del af Mommark Landsbylaug på samme vis, som Tandselle øjensynligt er det. Målet er i sig selv skal ikke være at blive store – men på den anden side også være så store, at der også i fremtiden er ildsjæle nok at tage af til bestyrelsen.
Jeg skal derfor opfordre til, at man på Mommark Landsbylaugs kommende generalforsamling behandler ovenstående to emner:
1.    Vedtage at Sarup (evt. andre?) indlemmes i Mommark Landsbylaugs geografiske område
2.    Regulere vedtægternes §1 således, at der er overensstemmelse med de virkelige forhold
Ad. 1: Man kunne måske ligefrem forestille sig, at også sommerhusområdets grundejere, der jo betaler ejendomsskat i Sønderborg Kommune, blev medlemmer af Mommark Landsbylaug. En af fordelene kunne være, at lauget herved fik indflydelse på de handlinger, som de ikke-fastboende foretager sig.
Ad. 2: Tilvejebringelsen af et områdekort ville være en smal sag og en afgrænsning af medlemsområdet burde være et “must”.
Med venlig hilsen
eigil s. madsen

Bilag 3:
Forslagsstiller: Bestyrelsen i Mommark Landsbylaug
Ændring af vedtægter: §8 ordet revideret sløjfes. §10/11 Ordet revideret ændres til underskrevet

Referat fra Generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Referat fra Generalforsamling i Mommark Landsbylaug på Mommark Handelskostskole d.22/3/10

Dagsorden
Der var 9 fremmødte borgere og 6 bestyrelsesmedlemmer

1.    Velkomst – Valg af dirigent
Jan Kay byder velkommen og ingen dirigent vælges.

2.    Bestyrelsens beretning
Formanden fremlægger beretningen. Beretningen godkendes. (Klik her for at læse beretningen)

3.    Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse
Hanne Henningsen fremlægger årsrapport. Årsrapport og budget godkendes.

4.    Ændring af vedtægter. Alle ændringer godkendes. (Klik her for at læse vedtægterne)

5.    Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag

6.    Landsbylaugets fremtidige arbejde. (Klik her for at læse om dette)

7.     Valg af 4 medlemmer samt 1 suppleant til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:
Hanne Henningsen -  Modtager genvalg og bliver genvalgt
Per Andersen – Modtager genvalg og bliver genvalgt
Jette Linaa – Modtager genvalg og bliver genvalgt
Mike Uppdal – Modtager genvalg og bliver genvalgt

Suppleant på valg er:
Lisbeth Lyck – Modtager genvalg og bliver genvalgt

Valg af 2 revisorer

På valg er:
Søren Rasmussen – Modtager genvalg og bliver genvalgt
Pia Kay – Modtager genvalg og bliver genvalgt

8.    Eventuelt
Jan Kay lægger op til, at borgerne i Mommark skal finde et slogan for Landsbylauget. Der udskrives en konkurrence hvor præmien er 1 flaske champagne eller et gavekort. Værdi kr.250,-
Se nærmere om konkurrencen senere på www.mommark.net.

Formanden siger tak for en god ro og orden på generalforsamlingen og der bydes på øl/vand,
kaffe og kage.

Kl. 20 Gæstetaler
Formanden for Veterantogsforeningen Amtsbanerne på Als ”E Kleinbahn” Knud Skov Rasmussen, holdt et meget spændende, meget indholdsrigt og samtidigt sjovt foredrag.

Sekretær
Jette Linaa Schou Christensen

Forventningerne stiger i Mommark

Stormøde om Mommark Havn.

Torsdag den 4. februar 2010 var Mommark Landsbylaug arrangør af et stormøde om Mommark Havn. Mødet blev afholdt i festsalen Latina på Mommark Handelskostskole.

Landsbylauget havde indbudt byrådsmedlem i Sønderborg kommune Peter Hansen (Venstre), der også er den nye formand for Miljø og Teknik og dermed den politisk ansvarlige for Mommark Havn.
Fra Planlægning i Sønderborg kommune deltog ligeledes Vivian Krøll og Sille Marcussen.

Landsbylaugets formand Jan Kay, indledte mødet med en varm velkomst til de 75 fremmødte, der havde trodset de seneste dages voldsomme snevejr og nu så frem til at høre nyt om Mommark Havn.
Formanden gav en kort orientering om tidligere aktiviteter i Mommark.
Oplysningerne var hentet i Jørgen Jacobsens bog ”og snart er alting længe siden”.
Heri står skrevet at måske har Mommark navn efter en viking der hed Mom og som måske havde en borg her hvor landsbyen nu ligger.
Der står endvidere at her i mange år har været en havn med posthus og kiosk, en kro (Mommark Færgegård), færgedrift til både Fåborg og Ærø, ligesom der også i mange år har været en jernbane.
Mommark har sågar haft en smed, en skrædder, en murermester, en købmand og en skole.
Og, det er lidt mere usikkert, der skulle angiveligt have været en galge. Så måske har der også været en bøddel.

Indtil for få år siden var der 3 campingpladser i Mommark: Bellevue, Solskrænten og Mommark Camping på havnen, hvor der også i mange år var en velbesøgt restaurant.
Fælles for alle disse aktiviteter er, at de er fortid.

Det må være slut med afvikling nu.

Jan Kay opfordrede derfor alle til at arbejde sammen for, at når der i fremtiden bliver talt om Mommark, ja så bliver det med ordrerne ”Mommark i Udvikling”.

Peter Hansen startede sit indlæg med at skitsere de seneste par års historie om Mommark Havn.
Fra tiden hvor Mommark Feriecenter gik konkurs og kommunens overtagelse af området og bygningerne. Og en kort orientering om det gamle byråds mislykkede forsøg på at sælge Mommark Havn.

Peter Hansens forslag til genåbning af havn og campingplads er som følger:

MÅL
•    Nye flydebroer til sejlbåde
•    Nedbrydning af kro
•    Etablering af toilet- og badecontainer
•    Renovering af opholdsbygning
•    Løbende årlig renovering
•    Lejeaftale for hele området
•    Projektudvikling af campingdelen

Havnen bliver renoveret. Kroen/restauranten rives ned, og der etableres broer og faciliteter til ca. 70 lystbåde. Investeringer i havne er ikke omfattet af lånerammen.
I løbet af ca. 5 år skulle renoveringen af havnen være tilendebragt.
Det er vigtigt at havnen stadig er hjem for de fiskere som i dag benytter i havnen.
”Hvor der er mennesker, kommer mennesker til”.

Campingpladsen bliver genåbnet i en ”rustik” form hvor der opstilles toilet- og badevogne.
Altså bliver der ikke tale om en 5-stjernet campingplads, men en plads for naturelskere og folk som kan lide det lidt primitive campingliv.
Kiosk og café kan således fortsætte driften om end det må imødeses at det nok ikke straks bliver en guldrandet forretning.

Der udarbejdes et betinget skøde på området på f.eks. en 3-årig periode, hvor en eventuel investor kan udarbejde en ny og tilpasset lokalplan for området. Sønderborg kommune ser gerne en udvikling af området.

Investeringsplanen for kommunen udgør indledningsvis for havnen et tocifret million beløb og for det øvrige område ca. kr. 250.000,-.

Alle aktiviteter skal efter planen åbne her til foråret, senest 1. maj 2010.
Peter Hansen modtog stor applaus får forslaget og tog endvidere godt imod et forslag fra salen om at opføre en offentlig legeplads i området.

Derefter blev der åbnet for debat, og flere indlæg støttede den fremlagte plan.

Dog havde formanden for Mommark Landsbylaug ønske om, at der blev gennemført et nyt syn af restaurantbygningen, så der kan regnes på, om det fremover vil være muligt at benytte bygningen som samlingssted for borgerne i Mommark, der i dag skal køre langt hvis de ønsker større sammenkomster. Det vil ikke være usandsynligt, at der går både 5 og 6 år inden der eventuelt kommer et projekt op at stå og i den tid kan Mommark lige så godt have glæde af bygningen.
Når bygningen først er jævnet med jorden og der måske ikke kommer et nyt projekt, ja så kommer der aldrig en bygning op at stå igen.
Kommunen forventer at det måske vil koste flere hundrede tusinde at rive bygningen ned. De penge, mente Jan Kay, ville være bedre anvendt til at renovere bygningen for, og eventuelt overdrage bygningen til Landsbylauget som efterfølgende vil stå for driften.

Fakta:
Peter Hansen skal nu bruge den nærmeste tid på at forhandle enkelthederne på plads.
Der skal udarbejdes en aftale med henblik på drift af campingplads og lystbådehavn.

Mommark Landsbylaug ser frem til, at de mange planer bliver til virkelighed, og glæder sig over, at der igen kommer liv i havn og på campingplads.

Veit von Krottnaurer afrundede aftenen med en helt speciel oplevelse til publikum. På inciterende og spændende vis fremførte han kærlige og erotiske tekster af  de verdenskendte forfattere Francios Villon, Charles Bukowski og Berthold Brecht. Veit von Krottnaurers præstation gav frit spil til fantasien og tilskueren fik en intens oplevelse af kærlighed og begær.

En stor tak til Mommark Handelskostskole for lån af Latina og tak for den sponserede kaffe og kage.

Se billeder fra aftenen forneden.

Mommark Landsbylaug
Jan Kay
Formand
Tlf. 20142463

[Galleriet er ikke fundet]

Referat fra Bendt Olesens besøg hos Mommark Landsbylaug

Referat fra Bendt Olesens besøg hos Mommark Landsbylaug på Mommark Handelskostskole d.17/3/09

Umiddelbart efter Mommark Landsbylaugs generalforsamling fortsatte aftenen med en debat om Mommark Havn.

Oplæget til Bendt Olesen:
I Mommark taler vi meget om Havnen.
Der er mange som kan huske, at Mommark Havn og campingplads samt restaurant som et dejligt ferieområde, et område som trak mange gæster og turister til, et område som også var til stor glæde for borgerne i Mommark.

Så skete der en ulykkelig forandring. Havnen blev ikke vedligeholdt. Campingpladsen gik i forfald. Ingen gjorde noget.

En åbenbart uundgåedelig konkurs ramte havnen, campingpladsen og restauranten.

Sønderborg kommune er nu ejer af hele området.
Fremtiden for Mommark Havn og campingplads er lagt i hænderne på Plan- og Strategiudvalget og dermed Bendt Olesen.

Så hvad er der sket? Hvad vil der ske? Hvor vidt er kommunen med planerne for fremtiden? Vil den planlagte løsning være til gavn for borgerne i Mommark?

De spørgsmål og forhåbentligt mange flere ser vi frem til, at vi får svar på her i aften.

Landsbylauget havde derfor inviteret byrådsmedlem, formand for Plan- & Strategiudvalget Bendt Olesen til en debataften om havnen.

Bendt Olesen forelagde forsamlingen de relevante historiske kendsgerninger fra tiden hvor Mommark Feriecenter hørte hjemme under Sydals kommune, til tiden hvor den tidligere ejer  gik konkurs og til i dag hvor Sønderborg kommune er ejer og ansvarlig for drift og vedligeholdelse.

”Der er et enigt byråd på 31 medlemmer som står bag beslutningen om, at Mommark Havn skal sælges og dermed befri kommunen for det økonomiske ansvar”, var Bendt Olesens kommentar på spørgsmålet: ”Hvad vil der ske med havnen”?

”Det er ligeledes kommunens agt, at søge en investor, der kan realisere lokalplanen for området og dermed give Sønderborg kommune et nødvendigt udspil til turister”.
”At Danfoss Universe står alene går ikke i længden” sagde Bendt Olesen.

(LOKALPLAN LY 8 ”Maritimt Feriecenter i Mommark Skudehavn” Den 8. juni 1988 kan ses  her: http://plan.sonderborg.dk/files/3/LY.8.pdf)

Bendt Olesen fortalte endvidere, at kommunen har 2 investorer som er stærkt interesseret i at overtage Mommark Havn.
Videre oplyste han, at der er afholdt et møde med den ene investor, (den 2. februar 2009) og dette møde gav Bendt Olesen den opfattelse at det vil være realistisk med et salg inden sommer, men man skulle ikke forvente byggeri i de nærmeste år.

Om dette er realistisk kan kun tiden vise, idet Bendt Olesen måtte erkende at der ikke er aftalt et nyt møde.

Yderligere afviste Bendt Olesen, at leje eller forpagte området ud, ligesom der ikke kunne blive tale om, at udlægge nogle broer til lystsejlere.
Campingpladsen er for lille til at kunne give et rimeligt afkast, og kommunen vil under ingen omstændigheder igen stå i en situation hvor lejer eller forpagter ikke kan få det til at hænge sammen.
Kommunen er heller ikke indstillet på, at fjerne de uskønne plader der er monteret på diverse døre og vinduesåbninger i bygningerne.
Kommunen fortsat vil udføre er udgravning af havnen så færgedriften ikke får problemer.
Og så vil kommunen også sørge for at slå græs samt klippe hegn.

Måske kunne der på sigt blive tale om, at undersøge mulighederne for at udarbejde en ny lokalplan, hvor de planlagte hytter ikke bliver bygget ude i vandet, men på kysten.

I øvrigt har kommunen nu ryddet op, fjernet de gamle campingvogne samt de gamle gulve til diverse fortelte.
Der blev Bendt Olesen dog modsagt, idet flere udtalte, at det flyder med glasskår, søm og skruer og andre rester fra håndværkerne og Vej & Parks arbejde.

Et løfte fik borgerne i Mommark dog af Bendt Olesen.
Han ville arbejde på, at bestyrelsen for Mommark Landsbylaug kunne deltage i samtaler med parterne inden de afsluttende forhandlinger.

Mommark Landsbylaug siger tak til Bendt Olesen for at han ville komme her i dag og give Mommark-borgerne mulighed for at give udtryk for såvel deres utilfredshed som mulighed for at stille spørgsmål.

Tak til Mommark Handelskostskole for lån af Latina salen og for kaffe og kage.

På vegne af bestyrelsen for Mommark Landbylaug
Formand Jan Kay

Referat fra Generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Referat fra Generalforsamling i Mommark Landsbylaug på Mommark Handelskostskole d.17/3/09

Mommark Landsbylaugs ordinære generalforsamling

36 borgere fra Mommark, heraf 6 fra bestyrelsen, var mødt frem.

Formand Jan Kay, også aftenens dirigent, bød velkommen til generalforsamlingen og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Bestyrelsens beretning blev læst op og den blev efterfølgende godkendt af forsamlingen. (Klik her for at læse beretningen)

Kasserer Hanne Henningsen forelagde årsrapporten som blev godkendt uden kommentarer.
Det kan oplyses, at Mommark Landsbylaug afsluttede 2008 med et mindre overskud.
Bestyrelsen betragter resultatet som værende tilfredsstillende.

Det kunne konstateres, at der ikke var indkommet forslag til generalforsamlingen fra Laugets medlemmer.

Jan Kay forelagde bestyrelsens foreløbige planer vedrørende det fremtidige arbejde.

 1. Der er fortsat fokus på Mommark Havn og campingplads
 2. Mulighederne for at få en badebro og en naturlegeplads i Mommark undersøges
 3. Travetur
 4. Foredrag
 5. Bankospil
 6. Sommerfest incl. kåring af Kagebagemester i Mommark 2009
 7. Arrangement med motorcykler undersøges
 8. Søndag den 5. juli 2009 kl. 14-17 er der musik på havnen i Mommark, Musikken leveres af Royal Garden Jazzband

Der skulle vælges 3 medlemmer til bestyrelsen og det blev som følger:

 • Jens Chr. Jensen – genvalg
 • Jan Kay – genvalg
 • Bent Mørk – nyvalgt

Ingen af de tidligere valgte suppleanter ønskede genvalg.
Generalforsamlingen valgte Lisbeth Lyck.

Bent Mørk og Lisbeth Lyck bydes velkommen.

De 2 revisorer, Pia Kay og Søren Rasmussen, blev genvalgt uden modkandidater.

Under punktet Eventuelt, blev der stillet spørgsmål om sidste års havnefest.
Bestyrelsen havde ingen kommentarer da den ikke var involveret.
Hanne Asmussen ønskede oplyst hvorfra punktet om ”mødested/forsamlingshus til borgerne i Mommark” i Mommark Landsbylaugs ”Forslag til kommuneplan” stammede. (Klik her for at læse forslaget til en kommuneplan)
Bestyrelsen kunne oplyse at forslaget blev fremsat på Udviklingsmødet den 15. januar 2009.

Lis Godbergsen fortalte om sine planer med Mommark Strand kiosk/café for 2009 og kunne desuden afsløre, at hun åbner sæsonen 2009 den 4. april.
På www.momark.net vil der senere blive bragt flere oplysninger.

Dennis Normann fortalte, at havnemesteren fra Høruphav mente at der generelt var mangel på bådpladser i Sydals. Altså endnu en grund til, at Sønderborg kommune får gang i Mommark Havn.

Solveig Hansen har haft en snak om Mommark Havn med byrådsmedlem Aase Nygaard. Der vil blive arrangeret et møde på havnen med Aase Nygaard.

Endvidere kunne bestyrelsen oplyse, at der arbejdes ihærdigt med at få arrangeret et møde med Erik Lauritzen, formand for Miljø og Teknik og med ansvar for driften af Mommark Havn.

Formand Jan Kay takkede for en god generalforsamling og derefter var der øl/sodavand og kage og kaffe.

Tak til Mommark Handelskostskole for lån af Latina salen og for kaffe og kage.

På vegne af bestyrelsen for Mommark Landbylaug
Formand Jan Kay