Tag-arkiv: generalsforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Mandag den 18. februar 2013, kl. 19.30

I festsalen LATINA på Mommark Handelskostskole.

Hvad skal Mommark Landsbylaug i fremtiden ?

Dagsorden

1. Velkomst – Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:

 • Bent Mørk, modtager ikke genvalg.
 • Lis Godbersen, modtager genvalg.
 • Jens Chr. Jensen, modtager genvalg.

6. Valg af 2 revisorer

7. Laugets fremtidige arbejde

8. Eventuelt

 

Afslutning med pålægsbrød, øl/vand, kaffe/te

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Per Andersen, Svennesmølle 2, mobil nr. 21745332 eller sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com i hænde senest den 4. februar 2013.

 

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

 

Godt nytår!

Kære Mommark beboere, så skriver vi allerede 2013 og bestyrelsen i Mommark Landsbylaug vil hermed gerne ønske jer alle et godt nytår!

Mange af jer har sikkert læst i de lokale nyheder, at Mommark Havn er blevet solgt til et par lokale. Claus Per Elholm og  Carsten Kock overtager havnen  og campingpladsen af Sønderborg Kommune pr. 1. april. De har overfor pressen udtalt at de ønsker at beholde området som det er, og at de vil skyde et par millioner kroner i projektet.

Claus Per og Carsten har udtrykt ønske om at gå i dialog med Mommark Landsbylaug og bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde med de nye ejere.
Nærmere information følger her på mommark.net så snart vi har været i dialog med de nye ejere.

Datoen for den årlige generalforsamling er fastsat til mandag d. 18. februar. Nærmere information og dagsorden husstandsomdeles inden for kort tid, og offentliggøres her på mommark.net.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Mommark Landsbylaug

Referat af generalforsamlingen i Mommark Landsbylaug

Referat af generalforsamlingen i Mommark Landsbylaug på Mommark Handelskostskole d. 19. marts 2012

Referat: Mike Milther Uppdal

Deltagere: 26 borgere og 5 bestyrelsesmedlemmer

Dagsorden:

1.    Velkomst – Valg af dirigent
Velkomst ved formand Per Andersen.
Bent Mørk blev valgt som dirigent

2.    Bestyrelsens beretning
Per Andersen startede med at berette om det forgangne års aktiviteter der bl.a . omfattede ”Mere musik i Mommark” og en vandretur fra Mommark til Blommeskobbel.
I 2011 satte Sønderborg kommune området omkring Mommark Havn til salg, pt. er området endnu ikke solgt, Lis Godbersen har kontrakt på campingpladsen indtil d. 31. marts 2013, derefter er udsigterne for området usikkert. Per tager kontakt til kommunen og håber på en mere langsigtet plan.
I indeværende år er der pt. planlagt følgende: En cykeltur i maj, sommerfest den 2. weekend i juni, ”Mere musik i Mommark” den 2. juli samt en vandretur i oktober.

3.    Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse
Hanne Henningsen fremlagde årsrapporten og budgettet der blev godkendt.
Der blev ytret ønske om at borgerne fremover kan få årsrapporten at se inden generalforsamlingen, evt. via hjemmesiden. Bestyrelsen tager dette op til overvejelse.

4.    Behandling af indkomne forslag
a. Forslag fremsat af Jan Kay, se bilag 1. Forslaget nedstemt med stemmerne 16 mod 12.
b. Forslag fremsat af Eigil S. Madsen, se bilag 2. Bestyrelsen foreslår at der omdeles et brev til beboerne i Sarup for at se om disse har interesse i at blive optaget i Mommark Landsbylaug. Forslaget vedtaget med stemmerne 24 mod 3.
c. Forslag fremsat af bestyrelsen, se bilag 3. Forslaget enstemmigt vedtaget.

5.    Valg af 5 medlemmer, samt 1 suppleant til bestyrelsen
Lis Godbersen vælges for et år, som erstatning for Jan Kay der er udtrådt før tid. De øvrige genopstillede medlemmer vælges uden modkandidater. H.C. Jørgensen vælges som suppleant.

6.    Evt.

a. Der spørges til status på evt. fartregulering på Mommarkvej, hvor der køres ekstremt hurtigt, der er intet nyt, men da det fremgår af udviklingsplanen for Mommark, citat: ”Det skal sikres, at trafikken afvikles i en hastighed som afpasses til omgivelserne. Lauget foreslår, at der etableres en eller flere trafikchikaner på Mommarkvej fra byskilt og ned til havnen. Chikaner á la løsning på Sarupvej.” det er noget bestyrelsen arbejder videre med.

b. ”Mere musik i Mommark” afvikles lørdag den 7. juli fra kl. 14.00 til kl. 23.00, nærmere information følger.

Eigil S. Madsen foreslår at man evt. arrangerer ”Mere musik i Mommark” sammen med andre, f.eks. Sønderborghus.
Der er et stort ønske fra borgerne at der er flere siddepladser til arrangementet.

Bilag 1:
Forslagsstiller: Jan Kay, Svennesmølle 24, Mommark.
”Generalforsamlingen vedtager, at bestyrelsen for Mommark Landsbylaug skal få indspillet
den nye sang om Mommark, skrevet af Helge Engelbrecht, på CD i et oplag på indtil 500 stk.
Der bevilges kr. 12.000,- til projektet.
Skulle beløbet ikke være tilstrækkeligt søges der lokale sponsorater til restfinansiering.
Indspilningen skal være gennemført inden 1. oktober 2012.
Der indspilles den allerede kendte version samt eventuelt en version hvor Helge Engelbrecht
eller anden person, mellem versene fortæller lidt om Mommark og Mommarks historie.
Jeg hjælper gerne med forslag til tekster.
CDen kan sælges til interesserede for et nærmere aftalt beløb via opslag i
sommerhusområderne, på havnen og på Laugets hjemmeside.
Der kan eventuelt ligges en smagsprøve ind på hjemmesiden.
Alle husstande under Mommark Landsbylaug får eventuelt et gratis et eksemplar.
Bestyrelsen sender en CD til alle radio- og TV stationer samt byrådet i Sønderborg kommune.
Formålet er, at skabe positiv opmærksomhed og interesse om Mommark, samt den skønne
natur vi har, for derved at trække flere turister til.
Hvis generalforsamlingen ønsker det er undertegnede gerne tovholder på projektet og
hjælper til med det praktiske.”
Bestyrelsen arrangerer, at det bliver muligt at afspille den nuværende version af sangen.
Jeg fremfører gerne selv mit forslag.
Jan Kay

Bilag 2:
Forslagsstiller: Eigil S. Madsen, Fiskervej 16, Mommark.
Kære formand – kære Landsbylaug!
Som svar på min henvendelse den 2. marts 2012 takker jeg for svaret, som formanden i dag har personligt har afgivet. Jeg kan heraf forstå, at der ikke findes noget egentligt kort som angivet i vedtægternes §1 “(se kort)” og jeg skal derfor i den anledning bede bestyrelsen om at regulere vedtægterne således, at disse er i overensstemmelse med de virkelige forhold.
Ved en sådan regulering føler jeg mig opfordret til, at bede bestyrelsen tænke både innovativt og langsigtet. Som det er blevet formanden meddelt, synes det at være helt naturligt at for eksempel også Sarup blev en del af Mommark Landsbylaug på samme vis, som Tandselle øjensynligt er det. Målet er i sig selv skal ikke være at blive store – men på den anden side også være så store, at der også i fremtiden er ildsjæle nok at tage af til bestyrelsen.
Jeg skal derfor opfordre til, at man på Mommark Landsbylaugs kommende generalforsamling behandler ovenstående to emner:
1.    Vedtage at Sarup (evt. andre?) indlemmes i Mommark Landsbylaugs geografiske område
2.    Regulere vedtægternes §1 således, at der er overensstemmelse med de virkelige forhold
Ad. 1: Man kunne måske ligefrem forestille sig, at også sommerhusområdets grundejere, der jo betaler ejendomsskat i Sønderborg Kommune, blev medlemmer af Mommark Landsbylaug. En af fordelene kunne være, at lauget herved fik indflydelse på de handlinger, som de ikke-fastboende foretager sig.
Ad. 2: Tilvejebringelsen af et områdekort ville være en smal sag og en afgrænsning af medlemsområdet burde være et “must”.
Med venlig hilsen
eigil s. madsen

Bilag 3:
Forslagsstiller: Bestyrelsen i Mommark Landsbylaug
Ændring af vedtægter: §8 ordet revideret sløjfes. §10/11 Ordet revideret ændres til underskrevet

Indkomne forslag til generalforsamlingen i Mommark Landsbylaug

Nedenstående 2 forslag er indsendt til bestyrelsen for Mommark Landsbylaug og behandles på generalforsamlingen d. 19. marts:

Forslag nr. 1:
Forslagsstiller: Jan Kay, Svennesmølle 24, Mommark.

”Generalforsamlingen vedtager, at bestyrelsen for Mommark Landsbylaug skal få indspillet
den nye sang om Mommark, skrevet af Helge Engelbrecht, på CD i et oplag på indtil 500 stk.
Der bevilges kr. 12.000,- til projektet.
Skulle beløbet ikke være tilstrækkeligt søges der lokale sponsorater til restfinansiering.
Indspilningen skal være gennemført inden 1. oktober 2012.
Der indspilles den allerede kendte version samt eventuelt en version hvor Helge Engelbrecht
eller anden person, mellem versene fortæller lidt om Mommark og Mommarks historie.
Jeg hjælper gerne med forslag til tekster.
CDen kan sælges til interesserede for et nærmere aftalt beløb via opslag i
sommerhusområderne, på havnen og på Laugets hjemmeside.
Der kan eventuelt ligges en smagsprøve ind på hjemmesiden.
Alle husstande under Mommark Landsbylaug får eventuelt et gratis et eksemplar.
Bestyrelsen sender en CD til alle radio- og TV stationer samt byrådet i Sønderborg kommune.
Formålet er, at skabe positiv opmærksomhed og interesse om Mommark, samt den skønne
natur vi har, for derved at trække flere turister til.
Hvis generalforsamlingen ønsker det er undertegnede gerne tovholder på projektet og
hjælper til med det praktiske.”
Bestyrelsen arrangerer, at det bliver muligt at afspille den nuværende version af sangen.
Jeg fremfører gerne selv mit forslag.
Jan Kay

- – -

Forslag nr. 2:
Forslagsstiller: Eigil S. Madsen, Fiskervej 16, Mommark.

Kære formand – kære Landsbylaug!

Som svar på min henvendelse den 2. marts 2012 takker jeg for svaret, som formanden i dag har personligt har afgivet. Jeg kan heraf forstå, at der ikke findes noget egentligt kort som angivet i vedtægternes §1 “(se kort)” og jeg skal derfor i den anledning bede bestyrelsen om at regulere vedtægterne således, at disse er i overensstemmelse med de virkelige forhold.

Ved en sådan regulering føler jeg mig opfordret til, at bede bestyrelsen tænke både innovativt og langsigtet. Som det er blevet formanden meddelt, synes det at være helt naturligt at for eksempel også Sarup blev en del af Mommark Landsbylaug på samme vis, som Tandselle øjensynligt er det. Målet er i sig selv skal ikke være at blive store – men på den anden side også være så store, at der også i fremtiden er ildsjæle nok at tage af til bestyrelsen.

Jeg skal derfor opfordre til, at man på Mommark Landsbylaugs kommende generalforsamling behandler ovenstående to emner:

1.    Vedtage at Sarup (evt. andre?) indlemmes i Mommark Landsbylaugs geografiske område
2.    Regulere vedtægternes §1 således, at der er overensstemmelse med de virkelige forhold

Ad. 1: Man kunne måske ligefrem forestille sig, at også sommerhusområdets grundejere, der jo betaler ejendomsskat i Sønderborg Kommune, blev medlemmer af Mommark Landsbylaug. En af fordelene kunne være, at lauget herved fik indflydelse på de handlinger, som de ikke-fastboende foretager sig.

Ad. 2: Tilvejebringelsen af et områdekort ville være en smal sag og en afgrænsning af medlemsområdet burde være et “must”.

Med venlig hilsen

eigil s. madsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Mandag den 19. marts 2012, kl. 19.30

I festsalen LATINA på Mommark Handelskostskole.

Mommark i udvikling eller Hvor skal Mommark hen?

Dagsorden

 1. Velkomst – Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Ændring af vedtægter: §8 ordet revideret sløjfes. §10/11 Ordet revideret ændres til underskrevet
 6. Valg af 5 medlemmer, samt 1 suppleant til bestyrelse: Fra bestyrelsen er følgende på valg:   Hanne Henningsen , modtager genvalg, Per Andersen, modtager genvalg, Mike Milther Uppdal, modtager genvalg, Jette L.S. Christensen, modtager genvalg, 1 nyt bestyrelsesmedlem. Suppleant på valg er: 1 nyt medlem.
 7. Valg af 2 revisorer
 8. Laugets fremtidige arbejde
 9. Eventuelt

Afslutning med pålægsbrød, øl/vand, kaffe/te

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Per Andersen, Svennesmølle 2, mobil nr. 21745332 eller sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com i hænde senest den 5. marts 2012.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Tilmelding senest den 12. marts 2012 til sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com eller formand Per Andersen, Svennesmølle 2, mobil nr. 21745332

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Mandag den 19. marts 2012, kl. 19.30

I festsalen LATINA på Mommark Handelskostskole.

Mommark i udvikling eller Hvor skal Mommark hen?

Dagsorden

1.Velkomst – Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning

3.Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse

4.Behandling af indkomne forslag

5.Ændring af vedtægter:

§8 ordet revideret sløjfes. §10/11 Ordet revideret ændres til underskrevet

6.Valg af 5 medlemmer, samt 1 suppleant til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:Hanne Henningsen , modtager genvalg.

Per Andersen, modtager genvalg.

Mike Milther Uppdal, modtager genvalg. Jette L.S. Christensen, modtager genvalg. 1 nyt bestyrelsesmedlem.

Suppleant på valg er: 1 nyt medlem.

7.Valg af 2 revisorer

8.Laugets fremtidige arbejde

9.Eventuelt

Afslutning med pålægsbrød, øl/vand, kaffe/te

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formand Per Andersen, Svennesmølle 2, mobil nr. 21745332 eller sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com i hænde senest den 5. marts 2012.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Tilmelding senest den 12. marts 2012 til sekretær Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, mail: linaa68@gmail.com eller formand Per Andersen, Svennesmølle 2, mobil nr. 21745332

Ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Mandag den 4. april 2011, kl. 19.00
i festsalen LATINA på Mommark Handelskostskole.

Dagsorden:

 1. Velkomst – Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsrapport,
  budget og godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Laugets fremtidige arbejde
 6. Valg af 3 medlemmer samt
  1 suppleant til bestyrelsen
  Fra bestyrelsen er følgende på valg:
  Jan Kay (Modtager genvalg)
  Jens Jensen (Modtager genvalg)
  Bent Mørk (Modtager genvalg)
  Suppleant på valg er:
  Lisbeth Lyck (Modtager ikke genvalg)
 7. Eventuelt
  Afslutning

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 21. marts 2011
Jan Kay, Svennesmølle 24, Mommark, 6470 Sydals, Tlf. 20 14 24 63, E-mail: formanden@mommark.net

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder med folkeregisteradresse i Landsbylaugets område

Tilmelding senest den 28. marts 2011

Efter generalforsamlingen, sang og musikalsk underholdning

Muntre Mommark
og hvad deraf følger …

Lokale stjerner underholder for en aften. Det bliver uforglemmeligt!

Tilmelding på tlf. 20142463 eller Svennesmølle 24, Mommark eller formanden@mommark.net

Referat fra Generalforsamling i Mommark Landsbylaug

Referat fra Generalforsamling i Mommark Landsbylaug på Mommark Handelskostskole d.22/3/10

Dagsorden
Der var 9 fremmødte borgere og 6 bestyrelsesmedlemmer

1.    Velkomst – Valg af dirigent
Jan Kay byder velkommen og ingen dirigent vælges.

2.    Bestyrelsens beretning
Formanden fremlægger beretningen. Beretningen godkendes. (Klik her for at læse beretningen)

3.    Forelæggelse af årsrapport, budget og godkendelse
Hanne Henningsen fremlægger årsrapport. Årsrapport og budget godkendes.

4.    Ændring af vedtægter. Alle ændringer godkendes. (Klik her for at læse vedtægterne)

5.    Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag

6.    Landsbylaugets fremtidige arbejde. (Klik her for at læse om dette)

7.     Valg af 4 medlemmer samt 1 suppleant til bestyrelsen

Fra bestyrelsen er følgende på valg:
Hanne Henningsen -  Modtager genvalg og bliver genvalgt
Per Andersen – Modtager genvalg og bliver genvalgt
Jette Linaa – Modtager genvalg og bliver genvalgt
Mike Uppdal – Modtager genvalg og bliver genvalgt

Suppleant på valg er:
Lisbeth Lyck – Modtager genvalg og bliver genvalgt

Valg af 2 revisorer

På valg er:
Søren Rasmussen – Modtager genvalg og bliver genvalgt
Pia Kay – Modtager genvalg og bliver genvalgt

8.    Eventuelt
Jan Kay lægger op til, at borgerne i Mommark skal finde et slogan for Landsbylauget. Der udskrives en konkurrence hvor præmien er 1 flaske champagne eller et gavekort. Værdi kr.250,-
Se nærmere om konkurrencen senere på www.mommark.net.

Formanden siger tak for en god ro og orden på generalforsamlingen og der bydes på øl/vand,
kaffe og kage.

Kl. 20 Gæstetaler
Formanden for Veterantogsforeningen Amtsbanerne på Als ”E Kleinbahn” Knud Skov Rasmussen, holdt et meget spændende, meget indholdsrigt og samtidigt sjovt foredrag.

Sekretær
Jette Linaa Schou Christensen

Bestyrelsens beretning ved formand Jan Kay

Historie:
Mommark Landsbylaug har nu eksisteret i 2 år.
Lauget blev i høj grad stiftet på grund af situationen med Mommark Havn og campingplads.
Derfor vil denne beretning også indeholde en del om de aktiviteter bestyrelsen har gennemført i 2009 med henblik på at få gang i området igen.

Arrangementer:

Udviklingsmøde den 15. januar 2009.
I samarbejde med Sønderborg kommune og Landdistrikternes Fællesråd inviterede Mommark Landsbylaug til Udviklingsmøde den 15. januar 2009.
Det var en fornøjelse at opleve engagementet hos de ca. 50 personer som var mødt frem. Det blev en aften med en livlig debat og der kom mange gode input til fremtiden i Mommark.
Specielt blev Mommark Havn og campingpladsen igen centrum for debatten.
Men også bevarelse af naturen og vedligeholdelse af stier blev vendt grundigt.
Desuden kom der en del spændende forslag om nye aktiviteter på havnen.

Generalforsamling den 17. marts 2009
Vi havde i forlængelse af generalforsamlingen i marts 2009 besøg af Bendt Olesen, daværende byrådsmedlem og formand for Plan- og Strategiudvalget.
I sit indlæg fastslog Bendt Olesen, at Mommark Havn og campingplads ville blive solgt senest den 23. juni 2009. Der manglede kun detaljer i handlen.
Bendt Olesen slog også fast, at havn og campingplads aldrig ville blive udlejet igen.
Men den 23. juni kom og gik og der skete stadigvæk ikke noget.
Intet nyt fra Bendt Olesen.
På trods af, at Bendt Olesen højhelligt havde lovet mig, at så snart der skete noget nyt ville jeg være den første til at høre om det, måtte Landsbylauget pludselig høre fra flere sider, at havn og campingplads skulle udlejes i 3 år. Og udlejer behøvede ikke at foretage sig noget med hensyn til drift af havn og campingplads. De skulle blot have tid og ro til at udarbejde et projekt. Der var ingen krav om vished for kapital eller grundide om et projekt.
Jeg tog derefter kontakt til Bendt Olesen, der måtte indrømme at det pludselig var blevet planen. Altså i strid med tidligere løfter.

Noget måtte gøres.
Bestyrelsen inviterede derpå Erik Lauridtzen fra Socialdemokraterne, Aase Nyegaard fra Fælleslisten, Steffen Kleinschmidt fra Schleswigsk Parti og Peter Hansen fra venstre til individuelle møder om det nye udspil fra Bendt Olesen.
Vi holdt møderne i cafeen hos Lis. Vi gav de 4 byrådsmedlemmer en rundtur på havnen, så de ved selvsyn kunne se det forfald som kommunen i stilhed havde godkendt.
Bestyrelsen føler i dag, at vores indsats overfor politikerne gav bonus.

Vi er, som der står i vores vedtægter, upolitiske i Mommark Landsbylaug, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at Socialdemokraternes nederlag ved byrådsvalget i november gav håb for en ny debat om mulighederne i Mommark.

Peter Hansen fra Venstre, blev den nye formand for Miljø og Teknik som fremover skal varetage området ved havnen.
Han tog straks kontakt til Mommark Landsbylaug og, som de der deltog i vores stormøde om havnen vil vide, kom der en god plan ud af det.
Planen går ud på, at genskabe op til 70 bådpladser i havnen, renovering af selve havneområdet og renovering af campingpladsen så den kan komme i gang senest den 1. maj 2010. Endvidere vil selve havnen ikke umiddelbart indgå i et fremtidigt salg.

Vandretur 16. maj 2009

Vores næste arrangement var en vandretur, der skulle have gået fra Mommark Havn og til Nørre Kettingskov. Midtvejs skulle vi have grillet pølser og drukket en øl eller en sodavand ved Ertebjerg Hav.
Ca. 20 børn og voksne var mødt op iklædt flot regntøj og vandrestøvler.
Vejret var imidlertid ikke med os. Det regnede en hel del og da alle var indstillet på at vandre uanset regnen fastlagde vi straks en ny rute der gik fra Havnen til enden af Fiskervej og tilbage til Havnen ad stranden.
Det blev en dejlig tur, og til alles glæde blev det hurtigt fint vejr.
Således velfornøjede, og med vandreturen overstået, fortsatte dagen med pølser og øl og sodavand hos Lis. Og naturligvis en masser snak.
Det blev en rigtig god dag.

Mere Musik i Mommark den 5. juli 2009

Søndag den 5. juli 2009 præsenterede bestyrelsen den første udgave af ”Mere Musik i Mommark”. En mindeværdig søndag, hvor Royal Garden Jazzband spillede noget meget flot jazz for de 700-800 mennesker der i løbet af eftermiddagen gæstede havnen. Landsbylauget solgte grillpølser, øl og sodavand.
Igen tak til alle som hjalp til ved dette meget succesrige arrangement. Og tak til de sponsorer der gjorde det muligt.
Landsbylauget fik lidt penge i kassen og vi fik igen gjort opmærksom på Mommark Havn og de muligheder som området indbyder til. Rigtigt mange opfordrede os til at fortsætte arbejdet med få gang i det hele igen.

Sommerfest 29. august 2009
Lørdag den 29. august afholdt vi sommerfest nr. 2. Jens og Laila havde venligst stillet lokaler til rådighed og 40 voksne og 15 børn var mødt op og fik en dejlig dag og aften.
Vi legede støvlekast, vandbæring, ringspil og mange andre sjove lege, og heldigvis kunne de voksne slet ikke lade være med at lege med. Hen under aften blev der tændt op i grillen og al den dejlige medbragte mad blev tilberedt og spist.
Et af højdepunkterne ved sommerfesten var naturligvis kåringen af
”Mommark Kagebagemester 2009”.
Der var indleveret mange flotte og imponerede kager til konkurrencen. Kampen var hård og meget tæt og vinder blev Elisabeth Mørk. Tillykke til Elisabeth, og tak til alle deltagerne for de dejlige kager som vi alle efterfølgende kunne nyde.

Bankospil den 26. oktober 2009
Den 26. oktober blev vores første bankospil afviklet. Det var en fornøjelse, at mange var mødt op til spillene om de flotte præmier, som erhvervsdrivende i Sønderborg, Skovby, Lysabild og Mommark havde sponsoreret.
Igen et spændende og hyggeligt arrangement i Mommark.

Jeg vil, som formand for Landsbylauget, gerne sige tak til den øvrige bestyrelse for et glimrende samarbejde, og en særlig tak til alle jer som har ydet en god opbakning i det forløbne år. Ligeledes mange tak til sponsorer og annoncører. Også en stor tak til Mommark Handelskostskole for godt samarbejde.

Jan Kay
Formand
Mommark Landsbylaug
Tlf. 20142463